Hayata Destek 2005’ten bu yana ulusal ve uluslararası çapta pek çok insani yardım operasyonunu global ilkelerden hiç uzaklaşmadan yürütüyor ve alanında öncü bir kurum olmak için çalışıyoruz. Bu yolda daha güçlü ilerlemek için sizi hayata destek olmanın en iyi yollarını beraber tartışıp bulmaya, üyemiz olmaya davet ediyoruz.

Daha adil bir dünya için,  elimizden geleni yapmaya, değişim yaratmaya üyeliğinizin katkısıyla devam etmek için sabırsızlanıyoruz.  Üyelik talebinizi derneğimize ulaştırmak için bilgilendirme metnimizin sonunda yer alan ön başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için [email protected] adresine yazabilirsiniz.

ÜYELİK KOŞULLARI, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 7: ÜYELİK VE KOŞULLARI

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik ünvanı verilebilir.

MADDE 8: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 9: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Derneğin ahlaki ilkelerine uymayan davranışlarda bulunmak ve diğer üyelerine karşı saldırgan tutum ve davranışlar geliştirmek,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 10: ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Dernek üyleri eşit haklara sahiplerdir.
 2. Her üyenin dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır.
 3. Her üye Genel Kurul’da bir oy kullanma hakkı vardır.
 4. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 5. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
 6. Üyelerin vereceği yıllık ödenti borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir. Ancak genel kurul toplantısı ile değiştirilene kadar üyelik aidatı 240 TL’dir ve aidat üyeliğe kabul tarihinde ve yıllık peşin olarak bir defada alınır.
 7. Üyeler, yasa ve tüzük hükümlerine, yetkili kurul kararlarına uymak, yönetim kurulunca verilecek görevleri yerine getirmek, ödentilerini zamanında ödemek, derneğin amaç ve ilkelerine uygun davranmak, bu amaç ve ilkelerin gerçekleşmesini zorlaştırıcı tavır ve davranışlardan kaçınmak, dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumaya ve artırmaya özen göstermekle yükümlüdür.

*Hayata Destek Derneği Tüzüğü ilgili maddelerden alıntıdır.

Ön Başvuru Formu

Bültenimize Üye Olun

  crossmenuchevron-downarrow-left