Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Koşuyolu Mahallesi, Cenap Şahabettin Sokak, No: 42, Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Hayata Destek Derneği (“Hayata Destek”) tarafından hazırlanmıştır.

Hayata Destek’e ürün/hizmet tedariki sağlamak amacıyla Hayata Destek tarafından talep edilen tedarik hizmetinin sunulması üzerine tedarikçi adayı olmak için tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz (Ad-Soyad, İmza, E-Posta Adresi, Sermaye, Ciro gibi firmanın mali yapısı, Toplam Personel Sayısı ve Sahip Olunan Kalite Belgeleri gibi firmanın idari bilgiler), Hayata Destek tarafından; tedarik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “işleme faaliyetinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “işleme faaliyetinin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gerekli olması” ve “bir sözleşmenin kurulması için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Vereceğiniz açık rızanızdan, dilediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.

İŞLEME VE AKTARMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Diğer / Raporlama Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla işlenecek ve işleme amaçlarına bağlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, bağışçılarımıza ve kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine aynı hukuki sebepler dahilinde aktarılacaktır.

İLGİLİ KİŞİ HAKLARINIZ

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi   kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, yazılı olarak Hayata Destek resmi adresine posta yoluyla adresi üzerinden iletebilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
Bültenimize Üye Olun

  crossmenuchevron-downarrow-left